Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ATRO s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica, IČO:36 047 244 - posyktovateľ služieb na webovskej stránke atro.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi návštevníkov a objednávateľov služieb.

Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov tejto webovskej stránky (ďalej jednotlivo len ako „Dotknutá osoba), ktoré vykonáva prevádzkovateľ. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2028 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon”), v spojení s ustanoveniami Nariadenia EP a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie”).
Na webovskej stránke atro.sk nevyužívame kontaktný formulár, newsletter, či iný komunikačný prostriedok a ani iným spôsobom prostredníctvom webovskej stránky nezbierame, neukladáme a nespracúvame žiadne Vaše osobné údaje.

Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco