Hydroizolácie proti vzlínajúcej vlhkosti a tlakovej vode

Izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti

V dôsledku zrážok skoro každé podložie, na ktorom sa realizujú stavby, podľa svoho charakteru viac alebo menej zadržiava vlhkosť alebo tlakovú vodu. Táto potom v dôsledku kapilárneho vzlínania v stavebných materiáloch môže postuovať smerom hore až do výšky niekoľko metrov. Ak s táto skutočnosť nezohľadní pri návrhu a realizácii spodnej stavby môže dochádzať k poruchám ako sú nepekné vlhké mapy na stenách výkvety vodorozpustných solí, poruchy ktoré môžu znemožniť užívanie objektu ako takéSo zemnou vlhkosťou sa stretávame pri Vlhkosť sa prejavuje v objekte

Izolácia proti tlakovej vode

Tlaková voda sa nachádza v podloží v rôznych úrovniach podľa druhu a skladby  nepriepustných vrstiev podložia. Častokrát sa jej úroveň nemení, niekedy môže kolísať. Stále častejšie sa však stretávame s vodou, ktorá pôsobí na spodnú stavbu – suterén v dôsledku stále silnejúcich dažďov a búrok. Pri tomto zaťažení hovoríme o dočasne tlakovej vode. Preto aj keď pri kopaní suterénu nenarazíme na hladinu spodnej vody je vždy riziko izolovať iba proti zemnej vlhkosti, a „ušetrné“ peniaze sa môžu vrátiť v podobe neželaných bazénov, na ktoré sa môže premeniť celý suterén.

Pozitívny tlak vody (tlaková izolácia z pozitívnej strany)

O pozitívnom tlaku vody hovoríme pri najbežnejšom spôsobe vytvárania tlakovej hydroizolácie – z vonkajšej strany stien suterénu. Tlaková hydroizolácia je vtedy pritláčaná o nosnú konštrukciu steny. Väčšinou ide o bitúmenové hrubovrstvé izolačné stierky.

Negatívny tlak vody (tlaková izolácia z pozitívnej strany)

O negatívnom tlaku vody hovoríme vtedy, keď nie je možné vytvoriť tlakovú izoláciu z vonkajšej strany napr. ak je malý pozemok, veľmi drahé výkopy v kamennom podklade a iné. Vtedy sme nútení riešiť tlakovú hydroizoláciu z vnútornej – negatívnej – strany. Takáto izolácia potom odoláva tlakovej vode, ktorá pôsobí cez konštrukciu steny a snaží sa hydroizoláciu odtlačiť od podkladu. Tu používame hlavne cementové izolačné stierky.